Garancia kvality


Postup a realizácia diela

1. Osobná obhliadka objektu   (príp. podľa projektovej dokumentácie)

2. Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky na základe skutočného stavu objektu

3. Podpísanie zmluvy o dielo


4. Realizácia diela (dĺžka trvania prác je zahrnutá v zmluve)

5. Odovzdanie diela investorovi na  základe odovzdávacieho protokolu

6. Vystavenie záručného listu


7. Fakturácia dodanej služby

Spodná izolácia budov

Potreba ochrany stavebných konštrukcií proti účinkom vody je nesmierne dôležitá, pretože v akejkoľvek podobe môže narušiť kvalitu stavby. Po navlhnutí konštrukcie je znížený tepelný odpor a následne po klesnutí teplôt pod bod mrazu sa narušujú spodné konštrukcie stavieb. Základy praskajú, posúvajú sa, menia sa ich základné vlastnosti, vznikajú plesne, dokonca sa ohrozuje zdravie a život ľudí obývajúcich takéto priestory.

 Zrážková voda, ktorá presakuje a vlhkosť stúpajúca z podzemnej vody namáha vždy všetky časti stavebných konštrucií, ktoré sú v kontakte s pôdou. Zemná vlhkosť pochádza zo stúpajúcej vlhkosti a zo zrážkovej vody, ktorá presakuje cez nesúdržné vrstvy pôdy alebo výplňový materiál. Na našom území treba s touto vlhkosťou rátať vždy, preto je kvalitná a odolná hydroizolácia nevyhnutná.  

V každom projekte sa navrhuje druh i hrúbka izolačných vrstiev. V minulosti sa na izoláciu proti vode a zemnej vlhkosti používali asfaltové lepenky na vodorovnú i zvislú izoláciu, dnes sa používajú iné materiály. V súčasnosti sú v popredí záujmu stavebných inžinierov a architektov izolácie z plastických fóliových materiálov, najmä pre ich odolnosť proti presakujúcej, tlakovej i agresívnej vode. Medzi ich hlavné prednosti patrí aj veľká pružnosť a prieťažnosť.

PVC a  PVC – P fólie napr. FATRAFOL 803 majú dlhú životnosť, odolávajú anorganickým kyselinám, zásadám, soliam, presakujúcej i agresívnej tlakovej vode a majú vysokú odolnosť proti pretrhnutiu, ktoré môže vzniknúť napríklad sadaním budov. Montáž týchto fólií sa realizuje väčšinou mechanicky  pripevňovaním na lišty a príchytky. Možno ich klásť ako prefabrikované celky – hydroizolačné pásy. Fóliová izolácia sa chráni pred mechanickým poškodením geotextíliou zo spodnej aj vrchnej časti. Pásy sa kladú s min. 5 cm presahmi, ktoré musia byť navzájom spojené tavným zlepením.

Ďalším dôvodom, prečo chrániť spodnú stavbu hydroizoláciou, je ochrana konštrukčných prvkov, najmä nechráneného železobetónu, pred zložkami pôdy rozpustnými vo vode, prímesami spodnej vody, ale aj priemyselnými odpadovými vodami. Zvýšenú pozornosť pri spodnej stavbe treba venovať problematickej tlakovej vode, ktorá pôsobí na stavebný objekt, ak sa okolo objektu zhromažďuje vzdutá voda, ktorá nemôže na súdržnej pôde odtekať, alebo ak stavebný objekt zasahuje až do oblasti podzemnej vody.

Riešenie spodných izolácií sa neskladá len z vodorovných vrstiev, ale aj izolácie zvislých obvodových stien. Vodorovná izolácia zabraňuje stúpaniu vlhkosti a priesakom vody z pôdy a  funkciou zvislej izolácie je chrániť steny pred vplyvom vlhkosti. Stopercentnú vodotesnosť tlakovej izolácie preverujeme vždy iskrovou skúškou tesnosti.

Partnerské firmy