Garancia kvality


Postup a realizácia diela

1. Osobná obhliadka objektu   (príp. podľa projektovej dokumentácie)

2. Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky na základe skutočného stavu objektu

3. Podpísanie zmluvy o dielo


4. Realizácia diela (dĺžka trvania prác je zahrnutá v zmluve)

5. Odovzdanie diela investorovi na  základe odovzdávacieho protokolu

6. Vystavenie záručného listu


7. Fakturácia dodanej služby

Zemný hydroizolačný systém

 

ZEMNÝ HYDOIZOLAČNÝ SYSTÉM: FATRAFOL – H

POUŽITIE:

Izolačný systém FATRAFOL – H je určený na vytváranie izolačných plášťov všetkých typov spodných častí stavieb obytných, verejných, priemyselných, poľnohospodárskych športových a pod. proti zemnej vlhkosti, povrchovej a podzemnej vode, tlakovej vode, vybraným kvapalinám a ropným látkam.

Hydroizolačné fólie združené v systéme FATRAFOL – H slúžia ako účinná protiradónová bariéra.

Vhodný je takmer do všetkých typov prostredia s rôznym stupňom biologickej a chemickej agresivity a trvalými teplotami od – 20 °C do +40 °C. V priebehu rokov bol vypracovaný a overený celý izolačný systém od ochrany vlastnej fólie cez rôzne druhy spojovania až k doplnkovým výrobkom.

Problémom nie je ani vytvorenie dostatočne tesných postupov izolácie a opracovanie ďalších detailov na zaistenie trvalej nepriepustnosti pre radón.

Prednosti a výhody systému FATRAFOL – H :

  • Vysoká pevnosť a prieťažnosť fólií
  • Trvalá pevnosť v tlaku
  • Vynikajúca zvariteľnosť
  • Odolnosť proti pôsobeniu agresívnych podzemných vôd
  • Pružnosť a ohybnosť za chladu
  • Výborná odolnosť proti perforácií
  • Odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
  • Odolnosť proti mechanickému namáhaniu pri sadaní stavieb
  • Zdravotná a ekologická nezávadnosť
  • Funkčná spoľahlivosť a vysoká životnosť

TYPY ZEMNÝCH HYDROIZOLAČNÝCH PVC-P FÓLIÍ: 

FATRAFOL 803 – fólia určená predovšetkým na izoláciu pozemných a podzemných častí stavieb, ďalej ako izolačná vrstva tesniacich systémov proti prenikaniu kvapalín a luhov do spodných vôd a zároveň pôsobí ako protiradónová bariéra. 

EKOPLAST 806 – fólia určená na vytváranie izolačných vrstiev pri objektoch pre manipuláciu, dočasné skladovanie vybraných ropných látok a proti ich úniku do podzemných a povrchových vôd.

Partnerské firmy